می خواهید بیشتر بفروشید؟ از مشتری ها قهرمان بسازید

امروز از سرویس grammarly.com ایمیلی دریافت کردم که شامل این اطلاعات در مورد من و الگوی استفاده من از خدماتشان بود:

۱-شما از ۹۰٪ از کاربران ما سازنده تر هستید.

۲-شما از ۸۰٪ از کاربران ما دقیق تر هستید.

۳-شما از بیش از ۹۳٪ از کاربران ما کلماتی یکتا استفاده کرده اید.

Continue reading “می خواهید بیشتر بفروشید؟ از مشتری ها قهرمان بسازید”